Noutati

Regulament Pescuit

REGULAMENTUL  DE  PRACTICARE AL PESCUITULUI  RECREATIV SPORTIV 

al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Argeş

 1.    Prevederi generale

Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură..

Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza unui permis de pescuit nominal emis de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură şi eliberat de A.J.V.P.S. Argeş membrilor săi, cu respectarea regulamentului propriu şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.

Permisul de pescuit recreativ sportiv este nominal, netransmisibil şi se eliberează anual odată cu achitarea cotizaţiei statutare sau odată cu obţinerea calităţii de membru al asociaţiei, fiind valabil pentru toate apele prevăzute în autorizaţiile de pescuit deţinute de A.J.V.P.S. Argeş, în lacurile de acumulare unde se practică pescuitul comercial precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră).

Persoanele deţinătoare de permis de pescuit pe anul în curs, care nu au calitatea de membru al A.J.V.P.S. Argeş cu carnet de membru pescar vizat la zi, pot practica pescuitul, cu achitarea prealabilă pentru fiecare zonă de pescuit autorizată A.J.V.P.S. Argeş a următoarelor tarife de acces:

                                 - tarif săptămânal  =   5 lei

                                 - tarif lunar               =  10 lei

                                 - tarif anual              =  20 lei.

Tarifele de acces vor putea fi indexate anual cu rata de inflaţie.

A.J.V.P.S. Argeş poate iniţia protocoale cu alte asociaţii de pescari din ţară privind condiţii de pescuit pe bază de reciprocitate.

Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare şi  Ordinul M.A.D.R. nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului privind prohibiţia anuală a pescuitului.

2. Modalităţile şi condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale. Drepturi şi obligaţii:

a) – în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă;

b) – în apele din zona colinară şi de şes, cu cel mult 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) – pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

d) – în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv, poate reţine din captură, cel mult5 Kgpeşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 Kg;

e) – în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar cel mult 10 bucăţi în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon;

f) – trebuie să cunoască zonele instituite pentru protecţie şi să respecte marcajele şi regimul special al acestor zone;

g) – trebuie să ofere informaţii statistice asupra capturilor realizate în cursul unui an şi asupra zonelor în care le-a realizat;

h) este necesar să cunoască şi să respecte perioadele de prohibiţie conform prevederilor legale;

i) – este obligat să cunoască speciile de peşti şi să respecte la pescuit dimensiunile minime legale a tuturor speciilor de peşti, conform prevederilor legale. Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie;

j) – să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare privind pescuitul recreativ sportiv şi toate modificările apărute;

k) – practicarea pescuitului sportiv competiţional de performanţă şi participarea la campionatele internaţionale se face prin Comisia de competiţii de la nivelul asociaţiei şi a Comisiei Centrale de Competiţii a AGVPS în baza regulamentelor de competiţii stabilite şi aprobate pentru fiecare disciplină şi grupă de vârstă;

l) – copii, tinerii, persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază de reduceri, înlesniri, ajutoare şi facilităţi pentru practicarea pescuitului recreativ sportiv din partea asociaţiei.

3. Reguli de protecţia mediului ce trebuie respectate de membrii asociaţiei la practicarea pescuitului sportiv

La practicarea pescuitului sportiv, Pescarii sportivi ai AJVPS Argeş au următoarele obligaţii:

a)    – să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor;

b)    – să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea, tensiune electrică, substanţe periculoase şi poluante;

c)    – să nu spele în apele naturale autovehicule;

d)    – să monitorizeze zona în care pescuieşte şi să informeze de urgenţă persoanele sau instituţiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;

e)    – să acorde sprijin autorităţilor de protecţia mediului la atenuarea sau îndepărtarea efectelor de poluare;

f)     – să acorde sprijin Asociaţiei în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor din zona de pescuit.

4. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor:

a) – pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii, pescarii sportivi au dreptul la acces liber, pe propria răspundere, pentru practicarea pescuitului sportiv, plimbare sau recreere;

b) – este interzisă producerea de prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor, monumentelor naturii, construcţiilor hidrotehnice, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii;

c) – în zonele special organizate sau amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată acestora;

d) – pescuitul pe cursurile de apă, lacuri naturale, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale;

e) – se interzice pescuitul pe instalaţii şi amenajări hidrotehnice precum şi la o distanţă mai mică de50 mde acestea;

f) – se interzice accesul şi manevrarea instalaţiilor hidrotehnice de către pescarii sportivi.

5. Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale şi a prezentului regulament de pescuit recreativ sportiv:

Regimul contravenţiilor şi infracţiunilor la încălcarea legislaţiei în domeniul pescuitului recreativ sportiv:

  1. Amendă contravenţională de la 300 lei la 600 lei pentru:

a)    – pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizaţie, în apele interioare şi continentale;

b)    – neprezentarea permisului sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile.

c) – incalcarea conditiilor prevazute in permis.

  1. Amendă contravenţională de la 600 lei la 1.000 lei, reţinerea şi suspendarea permisului.

-  reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi, în total, din speciile de păstrăv, lipan si coregon în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kgde peşte, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg, în apele domeniului public;
-  mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

-  pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.

Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control în condiţiile nerespectării alin. B de mai sus.

  1. Amendă contravenţională de la  4.000 lei la 8.000 lei:

- distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

  1.                 a) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;b) pescuitul în apele continentale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie si în zonele de protecţie;

    c) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

  1. -  pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;
  2. Uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit,  mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea faptei sunt supuse confiscării.

6. Constatarea faptelor:

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, de ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Pescarii sportivi sunt obligaţi să prezinte documentele care atestă dreptul de pescuit şi personalului împuternicit al A.J.V.P.S. Argeş.

Nerespectarea în timpul pescuitului a obligaţiilor din prezentul regulament, cele referitoare la protecţia mediului şi cele referitoare la regimul de folosire, de protecţie şi gospodărire a apelor va atrage după caz, pe lângă răspunderea civilă sau penală conform legislaţiei în vigoare, în mod automat suspendarea sau reţinerea permisului de pescuit recreativ sportiv şi anularea dreptului de pescuit.

7. Persoane şi instituţii de contact pentru semnalarea de evenimente sau încălcări ale legislaţiei:

a) Telefon urgenţă 112

b) Reprezentant A.N.P.A. : tel. 0747287456

c) Inspectoratul Judeţean de Poliţie, str. Al. Tolstoi nr. 2, tel. 0234/202000

d) Garda de Mediu Argeş , str. I.Ionescu dela Bradnr. 68, tel. 0234581281

e) Conducerea A.J.V.P.S. Argeş, Tel. 0234/543800, str. M. Viteazu nr. 4

f) Personalul de pază şi control al asociaţiei

- telefon contact: 0748118831 (zona Argeş), 0748118832 (zona Comăneşti), 0748118833 (zona Oneşti)

g) Administraţia Bazinală de Apă Siret Argeş, str. Cuza Vodă nr. 1, tel. 0234/541646

 

 

 

 

Perioada de prohibitie pe anul 2014

ORDIN privind prohibiţia pescuitului în anul 2014

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

 

Ordin nr. 83 din 11 februarie 2014 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2014

Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 116 din 17 februarie 2014

Luând în considerare prevederile:

 

- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;
- art.7 pct. A, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea  şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ministrul delegat pentru  ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

SECTIUNEA 1 - Zone şi perioade de prohibiţie


    Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
    (2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie - 29 iunie inclusiv.
    (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv.
    Art. 2 - În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
    Art. 3 -  Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
    a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu excepţia perioadei 1 martie - 30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin.(1);
    c)  pe Dunărea Veche sectorul  cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
    d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
    e) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
    f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
    g) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
    h) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
    i) pe braţul Borcea, zona km 19 - 48 (Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
    j) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
    k) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
    NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
    NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
    SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
    SE: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 40' long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
    l) zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", delimitată de coordonatele:
    NV: 44° 46' 12.25" lat. N şi 29° 08' 20.08" long. E;
    NE: 44° 48' 49.59" lat. N şi 29° 26' 00.35" long. E;
    SE: 44° 44' 02.05" lat. N şi 29° 28' 07.06" long. E;
    SV: 44° 42' 18.56" lat. N şi 29° 10' 25.44" long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
    Art. 4 -    (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
    a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
    b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
    c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
    d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
    a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
    b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.


                         SECŢIUNEA a 2-a    Specii şi perioade de prohibiţie


    Art. 5-    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
    a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
    b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
    c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
    d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
    e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.
    (2) În apele Mării Negre se interzic:
    a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
    b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
    c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;
    e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă). 
    (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 24 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
    (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
 (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului,  se poate face cu obligativitatea  notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
    Art. 6 -    Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
    a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie - 27 aprilie inclusiv;
    b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie-11 mai inclusiv;
    c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai - 4 iunie inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale  în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 7 - 16 aprilie inclusiv.

e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
    Art.7-  Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum  şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de  60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi, respectiv 30 de zile în perioada 1 octombrie - 30 octombrie inclusiv, în zonele:
    a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
    b) braţul Borcea, km 19 - 48 (Feteşti);

c) pe braţul Chilia, zona km 72 - 77 Pardina.

                      

                        

SECŢIUNEA a 3-a    Dispoziţii finale

    Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
    (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
    (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
    Art. 9 -  (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
    Art. 10 - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
    (2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
    a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
    b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
    c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
    d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
    (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
    Art. 11- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12-    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.


MINISTRU DELEGAT PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

LUCIA ANA VARGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

In direct cu noi
© Toate drepturile sunt rezervate - AJVPS Arges